Obchodní podmínky


1. Všeobecně
1.1. Obchodní Podmínky firmy PROBACH, s.r.o. (dále jen "Podmínky") stanovují podmínky smluvního vztahu a uzavření smlouvy o poskytování veškerých dodávek výrobků, materiálu a služeb (dále jen "Smlouva") mezi firmou PROBACH, s.r.o. (dále jen "Dodavatel") a Odběratelem a jsou jejich nedílnou součástí.
1.2. Podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách Dodavatele a při uzavírání Smlouvy jsou k této Smlouvě přiloženy.

2. Vznik smluvního vztahu
2.1. Smluvní vztah se uzavírá v případě dodávek výrobků, materiálu a slu?eb. Objednávka dodávek výrobků, materiálu a služeb musí mít písemnou formu a musí být podepsána Odběratelem. Písemnou Objednávku lze předávat osobně nebo poštou, ve výjimečných případech e-mailem.
2.2. Smluvní vztah vzniká potvrzením Objednávky Odběratele (formou písemnou, ve výjimečných případech e-mailem). V případě potvrzení Objednávky Dodavatelem je smluvní vztah platný a případná uzavřená Smlouva účinná.
2.3. Smluvní vztah vzniká taktéž podpisem obou stran Smlouvy tj. jejím zákonným uzavřením - nabytím účinnosti.
2.4. Všechny Objednávky jsou zpracovávány Dodavatelem, který provádí veškeré úkony nutné k jejich realizaci.
2.5. Objednávka doručená Dodavateli je závazná pro Odběratele, ale dnem potvrzení Dodavatelem je Objednávka závazná pro obě strany.

3. Účinnost Podmínek
3.1. Podmínky jsou pro Odběratele závazné od uzavření Smlouvy s Dodavatelem, a Odběratel potvrzuje souhlas s těmito Podmínkami a tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Odběratelem a Dodavatelem.
3.2. V případě, že sjednaná Smlouva obsahuje ustanovení, která jsou v rozporu se zněním těchto Podmínek, mají takováto ustanovení sjednané Smlouvy přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
3.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti části těchto Podmínek, nebo navazující Smlouvy (smluv), zůstává zbytek těchto Podmínek včetně navazující Smlouvy (smluv) v platnosti. Smluvní strany se poté sejdou a společně si Podmínky a navazující Smlouvu (smlouvy) vyloží a přetvoří tak, aby účinku, kterého mělo být dosaženo neplatnou nebo neúčinnou částí, bylo dosaženo.
3.4. Jakékoli obchodní podmínky Odběratele platí pouze tehdy, pokud jsou s Dodavatelem písemně potvrzeny.
3.5. Neupravené Podmínky se řídí právním řádem České republiky viz článek 15. Volba práva.

4. Předmět plnění
4.1. Předmětem plnění je poskytování dodávek výrobků, materiálu a služeb souvisejících s předmětem činnosti Dodavatele, zejména vývoj a výroba elektronických přístrojů v souladu s podmínkami smluvního vztahu.
4.2. Plnění Smlouvy na vývoj elektronického přístroje a jeho následnou sériovou výrobu (nejčastější typ zakázky) má vždy dvě etapy: Vývoj a výrobu. Každá z etap má vzhledem k uzavření Smlouvy svá naprosto odlišná specifika.
4.2.1. Vývoj: Nejdůležitějším specifikem jsou na rozdíl od výroby relativně velké časové nároky než vznikne prototyp. Výpočty času potřebného na kompletní vývoj jsou zatížené značným rizikem prodlení a nesrovnatelně obtížnější, než výpočty času pro uskutečnění výroby už vyvinutého přístroje. Finanční náklady na vývoj jsou mnohem větší než náklady na rozjetí sériové výroby.
4.2.2. Výroba: Časové nároky výroby vztažené na určité množství kusů, jsou ve srovnání s vývojem nepatrné, neboť při velkých počtech kusů se může výroba rozjet na několika osazovacích automatech současně. Ve srovnání s vývojem jsou výpočty potřebného času na výrobu velmi přesné a nejsou zatížené ani zdaleka takovým rizikem prodlení. Proto není v případě výroby problém plnit i expresní dodávky, pokud je to ve Smlouvě dohodnuto a jsou v ní ošetřeny případné překážky expresního plnění.
4.3. Článek 4.2. Podmínek bude ve Smlouvě dobře ošetřen a všechna specifika projednána. Nejde přitom jen o dohodu termínu vývoje, harmonogramu výroby, počtu odebraných kusů a ceny. Při projednávání smlouvy bude přihlíženo i ke KnowHow Odběratele. Například k jeho možnostem dodaný přístroj využít v systémových sestavách srovnatelné kvality s kvalitou dodaného přístroje. Dále bude přihlíženo k velikosti a kvalitě vybudovaných odbytových trhů Odběratele a perspektivám růstu těchto jeho trhů. Odběratel s perspektivou růstu kvality jeho technologií a velikosti odbytových trhů může získat od Dodavatele i exkluzivitu.

5. Ceny
5.1. Všechny ceny se rozumí bez daně, platné pro daný obchodní případ. Ceny prací a finanční ujednání pro jednotlivé projekty jsou stanovovány s využitím obvyklých postupů (vzhledem k charakteru předmětu plnění viz článek 4. Podmínek) dohodou obou smluvních stran. Jedná se zejména o stanovení ceny prací za vývoj, výrobu, servisní činnost a technickou podporu.
5.2. U zakázek na kompletní vývoj a výrobu je v ceně hotového přístroje (vyrobeného sériovou výrobou s danou velikostí série a daným smluvním odbytem) kromě vývoje a dalších nejmenovaných nákladů zahrnuta hodnota prototypové série realizované poprvé (jejíž cena je orientační a závisí na mnoha faktorech). U těchto zakázek slouží cena hotového přístroje (pro danou velikost vyráběné série a daný smluvní odbyt) smluvená na začátku vývojových prací jako základ.
5.3. Takto stanovené ceny a finanční ujednání budou zapsány ve Smlouvě a v případných následných realizačních smlouvách.
5.4. Nejen z důvodů minimalizace nákladů se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat a vyvíjet stanovenou součinnost. Především si poskytovat pravdivě včas veškeré a úplné informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.
5.5. Nepředvídatelné změny cla, dovozních a vývozních poplatků a změn kurzu valut opravňují Dodavatele k odpovídající úpravě cen, kterou není nutno konzultovat s Odběratelem.

6. Platební podmínky
6.1. Uhradit dodávku (výrobků, materiálu a služeb) lze na základě faktur bankovním příkazem nebo v hotovosti při předání příslušné dodávky. V případě hotovostní platby je dnem splatnosti datum platby, při platbě fakturou datum splatnosti uvedené na faktuře. Dnem splatnosti, uvedeným na dokladech Dodavatele se rozumí den splnění peněžního závazku, tj. den připsání na bankovní účet, uvedený na dokladu Dodavatele.
6.2. Dodavatel si smluvně vyhrazuje právo, že může fakturovat úrok z prodlení se splatností 15 dní ve výši 0,05% denně z dlužné částky, pokud platba nedojde na účet Dodavatele počínaje (včetně) kalendářním dnem po dni splatnosti, až do dne obdržení částky na účet. Odběratel přijetím těchto Podmínek závazně prohlašuje, že byl s výší úroku z prodlení seznámen a že s ním souhlasí v plném rozsahu. Případným ustanovením o smluvní pokutě se Odběratel nezbavuje povinnosti v případě prodlení zaplatit Dodavateli tento viz výše úrok z prodlení.
6.3. Dále si Dodavatel vyhrazuje právo na úhradu případných výdajů, vzniklých s vymáháním pohledávky (soudní poplatky, výdaje právnímu zástupci atd.). Veškeré platby Odběratele budou nejprve použity na krytí nejstarších pohledávek, a to i při jinak znějících dispozicích Odběratele. V případě, že již vznikly výdaje s vymáháním pohledávky či pokuty, budou platby Odběratele použity nejprve na krytí těchto výdajů, poté pokuty a naposledy na krytí vlastní pohledávky.
6.4. Pro některé zakázky může Dodavatel požadovat zálohovou platbu až do výše 100% sta procent předpokládané částky. Odběratel uhradí zálohovou platbu na základě vystavené zálohové faktury. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je připsání částky na účet Dodavatele považováno za pouze přijetí této částky Dodavatelem. Dodavatel vždy vyžaduje zaslání písemné Objednávky minimálně e-mailem. Teprve potvrzením této Objednávky e-mailem Dodavatelem je Objednávka závazná pro obě strany a od tohoto termínu začínají běžet dodací lhůty.
6.5. Dodavatel není povinen zálohovou platbu ani jinou odměnu ani jejich část vrátit, pokud Smlouva ztratí svoji účinnost odstoupením Dodavatele od Smlouvy z důvodů ležících pouze na straně Odběratele.
6.6. Odběratel souhlasí s případným postoupením pohledávky Dodavatele vzniklé z neuhrazených vyúčtování výdajů souvisejících s bodem 6.2. Podmínek a 6.3. Podmínek a z jakýchkoli dalších neuhrazených výdajů například za poskytnuté dodávky (výrobků, materiálu a služeb) ve prospěch třetích osob.

7. Dodací podmínky a lhůty
7.1. U zakázky na kompletní vývoj a sériovou výrobu elektronického přístroje je třeba při sepisování Smlouvy brát zřetel na specifika vývoje a specifika výroby uvedené v článcích 4.2.1. a 4.2.2. Podmínek. Zatímco pro sériovou výrobu již vyvinutého přístroje mohou být požadované dodací lhůty součástí Objednávky, v případě vývoje musí být dojednané termíny předmětu plnění vývoje součástí Smlouvy, případně součástí dalších navazujících smluv.
7.2. Sériová výroba již vyvinutého přístroje:
7.2.1. Dodací lhůty jsou řešeny dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem. V případě urgentních zakázek je možné sjednat expresní realizaci v závislosti na okamžitém stavu kapacit Dodavatele. Na expresní dodávku může být účtována expresní přirážka v závislosti na požadované dodací době a okamžitých kapacitách.
7.2.2. Odběratel nemůže žádat náhradu škody, vzniklé nedodáním zboží nebo služby v případech, kdy Dodavateli vznikají problémy, které znemožňují prodej či výrobu z důvodu zásahu vyšší moci (poruchy provozu, stávky, a to jak v provozu dodavatele, tak i jeho subdodavatelů). V těchto případech není možné požadovat po Dodavateli pokutu za nedodržení termínů ani použít těchto důvodů k odstoupení od Smlouvy ošetřující danou sériovou výrobu.
7.3. Kompletní vývoj nového přístroje:
7.3.1. Termíny předmětu plnění (nebo dílčích plnění) vývoje jsou součástí Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem.
7.3.2. Vývoj jednoduchých přístrojů může být realizován podle Smlouvy na jediný termín plnění. Předmětem plnění na tento jediný termín může být například dodání prototypu vyvinutého přístroje vyrobeného v první zkušební sérii.
7.3.3. Vývoj složitějších přístrojů a zařízení musí být ve Smlouvě náležitě ošetřen.
7.3.4. U složitějších přístrojů a zařízení může být ve Smlouvě sjednáno předání a převzetí, které proběhne na základě předávací procedury zahrnující: a) instalaci a zprovoznění, b) testování a dále c) zkušební dobu provozu. Během sjednané testovací doby u Odběratele může být dohodnuto odstranění případných chyb.
7.4. V případě, že se před započetím díla či v průběhu zhotovování díla vyskytnou překážky, existující bez ohledu na vůli Dodavatele, které mu brání v dokončení díla a které by mohly mít vliv na prodloužení dodací lhůty, je o tom Dodavatel, povinen Odběratele neprodleně informovat a sdělit mu náhradní dodací lhůtu. O tuto dobu není Dodavatel, se zhotovením díla v prodlení.
7.5. Odběratel je povinen převzít předmět plnění v termínu určeném Smlouvou, připouští se možnost dřívějšího plnění dodávky.

8. Doprava, zaslání a přechod nebezpečí škody na zboží
8.1. Doprava zboží je standardně zajišťována Dodavatelem až do sídla Odběratele uvedeném na Smlouvě sepsané v souvislosti s předmětem plnění s kterým tato doprava souvisí. V případě změny sídla je o tom Odběratel povinen písemně informovat e-mailem a to nejpozději do dvou dnů. Dopravní náklady Dodavatele během dodávky předmětu plnění jsou v tomto případě připočteny k prodejní ceně.
8.2. V případě dopravy zboží způsobem, požadovaným Odběratelem, přechází nebezpečí škody na zboží na Odběratele okamžikem převzetí zboží od Dodavatele, nebo jestliže tak Odběratel neučiní včas v době, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se zbožím a Odběratel poruší Smlouvu s tím, že zboží nepřevezme. Jestliže je Dodavatel povinen dle sjednané Smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží Odběrateli, přechází na Odběratele nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže Smlouva zahrnuje povinnost Dodavatele odeslat zboží, avšak Dodavatel není povinen předat zboží dopravci, v určitém místě přechází nebezpečí škody na zboží na Odběratele okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
8.3. V případě zaslání zboží způsobem, požadovaným Odběratelem, všechna rizika spojená se zasláním zboží nese Odběratel. V případě, že požadovaný způsob zaslání nezahrnuje pojištění dodávky, Dodavatel pojistí zboží na základě písemné Objednávky Odběratele, avšak k jeho tíži.

9. Vlastnictví
9.1. V případě dodání neuhrazeného zboží je tímto smluvně ujednáno, že k přechodu vlastnického práva ke zboží na Odběratele dojde až po zaplacení celé kupní ceny. Do této doby je zboží v oprávněné držbě Odběratele, který má zboží v držení jako fiduciář a uschovatel Dodavatele.
9.2. Do zaplacení celé kupní ceny může Odběratel zboží testovat, předvádět, vystavovat, popřípadě použít do celku společně se zbožím jiného původu. V posledním případě patří Dodavateli podíl na hodnotě celku, odpovídající hodnotě podílu vstupních komponentů, dodaných Dodavatelem. Odběratel se zavazuje od okamžiku dodání neuhrazeného zboží až do nabytí vlastnického práva zboží bezplatně a s patřičnou péčí skladovat.
9.3. Odběratel je oprávněn dále prodat toto zboží třetí osobě pouze se současným ujednáním výhrady přechodu vlastnického práva po zaplacení celé kupní ceny jím Dodavateli. V případě, že třetí osoba uplatní jakákoliv práva na dosud neuhrazené zboží Dodavatele, je Odběratel povinen upozornit na to, že zboží patří Dodavateli a zabránit jakékoliv manipulaci se zbožím třetí osobou. Po marném uplynutí termínu pro zaplacení kupní ceny se oprávněná držba mění na neoprávněnou.
9.4. V případě neuhrazení zboží nebo služeb je Dodavatel oprávněn dle vlastního uvážení odsouhlasit nebo odmítnout vrácení zboží. Realizované služby samozřejmě vrátit nelze. Cena vráceného zboží může být stanovena nižší než prodejní cena Odběrateli v závislosti na uplynulém čase a stavu vráceného zboží. V případě vrácení zboží není žádným způsobem omezeno právo Dodavatele na platbu za služby, na smluvní pokutu a ostatní v Podmínkách nebo Smlouvě uvedené položky. Zboží vrácené bez souhlasu Dodavatele, nebo zboží vyrobené zakázkově pro Odběratele a neodebrané bude uloženo ve skladu Dodavatele. O jeho hodnotu se nesnižuje finanční povinnost Odběratele vůči Dodavateli a bude Odběrateli vydáno po uhrazení dlužné částky a skladovného.
9.5. Autorská práva a duševní vlastnictví zůstávají majetkem Dodavatele a to i v případě, že se jedná o zadání vývojových prací Odběratelem. Pokud budou autorská práva a výrobní dokumentace převáděny Odběrateli, musí být tento převod proveden písemnou formou a je vždy za úplatu. V případě převodu autorských práv se Dodavatel zavazuje, že neposkytne dokumentaci třetí osobě ani sám nebude pokračovat ve vývoji stejného nebo podobného zařízení s výhradou bude-li o něj Odběratelem požádán nebo při zániku Odběratele bez nástupců.

10. Záruka, reklamace a záru?ní list
10.1. Záruka je poskytována podle kategorie zboží nebo služby. Na výrobu je poskytována záruka 36 měsíců na práci a 6 měsíců na materiál, není li uvedeno jinak. U výpočetní techniky kompletované Dodavatelem je záruční doba standardně 24 měsíců, na samostatné komponenty 6 měsíců. Výpočetní techniku je k reklamaci nutno vracet v původních obalech. U některých komponent je záruční doba prodloužena dle záruky výrobce příslušného komponentu. U software je záruka poskytována po dobu 1 měsíce na technické nosiče, na vlastní software není-li ve Smlouvě uvedeno jinak se záruka neposkytuje, neboť neexistuje záruka na operační systémy, pod kterými program pracuje. Závady software jsou řešeny dle možností, je však nutno přesně specifikovat podmínky, za kterých závada vzniká, chybová hlášení, druh operačního systému a popis hardware. Pokud se stejná závada nevyskytuje u hardware a operačního systému, doporučeného Dodavatelem, bude závada odstraněna pouze za úplatu.
10.2. Ke každé reklamaci je nutno přiložit podrobný popis závady nebo problému.
10.3. Záruka se může uplatňovat dle ujednání ve Smlouvě k dané dodávce v sídle Odběratele, nebo na jiném sjednaném místě, neboť reklamovaný přístroj může být například vázaný v zařízení Odběratele.
10.4. Podmínkou nároku na záruku ze strany Odběratele je dožadování záručních podmínek určených Dodavatelem. Na základě toho se záruka nevztahuje zejména na závady způsobené: neodvratitelnou událostí, vyšší mocí, živelnou pohromou, úmyslným či náhodným nárazem předmětu, pádem zařízení z výšky, neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby, úmyslným poškozením, vandalizmem, neodbornou manipulací v rozporu se servisními podmínkami, krádeží celého nebo části zařízení.
10.5. V případě, kdy je Odběratel v prodlení s platbou, je výkon záruky pozastaven, záruční lhůta se o tuto dobu neprodlužuje.

11. Odstoupení od smlouvy a jeho účinky
11.1. Odstoupením od Smlouvy sjednaná Smlouva zaniká, když takovýto projev vůle odstupující strany odstoupit od Smlouvy je doručen druhé straně, a po této době nelze účinky odstoupení od Smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany. Odstoupení od Smlouvy musí být vždy provedeno písemnou formou a vlastnoručně podepsáno čitelným podpisem a to příjmením i jménem.
11.2. Odběratel má právo k odstoupení od Smlouvy, pokud Dodavatel neplní v dohodnutých termínech nebo kvalitě. V případě odstoupení z důvodu kvality nesmí jít o chybu, způsobenou Odběratelem nebo o chybu způsobenou výrobním postupem, který si Odběratel výslovně vyžádal. Právo na odstoupení z důvodu zpoždění zaniká převzetím zakázky nebo jejím dokončením před prokazatelným doručením informace o odstoupení Dodavateli. Právo na odstoupení z důvodu kvality zaniká 10 pracovních dní od převzetí zboží. Dodavatel může odstoupit od Smlouvy, pokud mu technické nebo provozní podmínky neumožňují zakázku řádně dokončit, pokud se požadované řešení ukáže prostředky Dodavatele nerealizovatelné nebo pokud Odběratel neposkytuje dostatečnou součinnost.
11.3. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze sjednané Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy ale nejsou dotčena ustanovení týkající se především smluvních pokut, úroků z prodlení, nároku na náhradu škody vzniklé porušením sjednané Smlouvy (nebo jednostranným vzájemnou dohodou neošetřeným odstoupením od Smlouvy), zajištění jakékoli pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, smluvních ustanovení volby práva a řešení sporů mezi smluvními stranami a ustanovení těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). Žádné z těchto ustanovení dohodnutých ve Smlouvě nebo vyplývajících z těchto Podmínek ani ustanovení ze zákona (viz článek 15. Volba práva) nejsou ovlivněna odstoupením od Smlouvy.

12. Oprávn?ní zástupci a odpov?dné osoby
12.1. Každá ze stran může jmenovat oprávněného zástupce. Oprávnění zástupci budou zastupovat stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněný zástupce musí být vybaven oprávněním jednat jménem příslušné strany a konat právní úkony jejím jménem.
12.2. Strany jsou oprávněny změnit oprávněné zástupce, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou stranu, bez zbytečného odkladu a to dříve než začne příslušný zástupce konat jakékoliv právní úkony.
12.3. Všechny písemné dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy, zápisy z jednání, dodatky k zadání, musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran nebo jejich zástupci.
12.4. Dodavatel může zmocnit k plnění Smlouvy jinou odpovědnou osobou. Při plnění Smlouvy má však odpovědnost jako by plnil Smlouvu sám.
12.5. Odběratel může zmocnit k plnění Smlouvy jinou odpovědnou osobou. Při plnění Smlouvy má však odpovědnost jako by plnil Smlouvu sám.

13. Náhrada škody
13.1. Obě strany mohou případně uplatnit nároky na náhradu škod z jakéhokoliv právního důvodu vůči straně druhé, pokud osoby druhé strany při své práci porušily všeobecně platné právní normy a způsobily straně druhé škodu. Strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, Podmínek a Smlouvy.
13.2. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
13.3. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
13.4. Žádná ze stran není odpovědna za škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost viz článek 14. Podmínek.
13.5. Vznesené nároky na náhradu škod budou vždy v přiměřeném poměru k ceně plnění při kterém ke škodě došlo. Náhrada škody vzniklé v důsledku porušení Smlouvy bude zahrnovat částku odpovídající skutečné škodě a ušlému zisku, jež postižená strana utrpěla. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavření Smlouvy povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala, nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnosti jež v uvedené době povinná strana znala nebo při obvyklé péči znát měla.
13.6. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat. Zároveň jsou obě strany zavázány společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění Smlouvy. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody ve prospěch strany, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

14. Vyšší moc
14.1. Žádná ze stran Smlouvy nebude činěna zodpovědnou za porušení svých závazků, pokud k porušení došlo následkem překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění jejích povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku, nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.
14.2. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

15. Volba práva
15.1. Všechny smluvní vztahy vzniklé v souvislosti s Podmínkami a se sjednanou Smlouvou, resp. práva a povinnosti stran z právního poměru založeného sjednanou Smlouvou a z těchto Podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky.
15.2. Právní řád České republiky, určený volbou práva dle článku 15.1. platí také o změnách, zajištěních a následcích porušení závazků tam uvedených, jakož i o nárocích vyplývajících z porušení Podmínek a sjednané Smlouvy.

16. Rozhodování sporů a rozhodčí soud
16.1. Obě strany sjednané Smlouvy se zavazují všechny případné spory, mezi nimi vzniklé, v souvislosti s Podmínkami a uzavřenou Smlouvou a jakékoliv jiné spory řešit především smírně.
16.2. Strany sjednané Smlouvy se dále výslovně dohodly, že nedojde-li k vyřešení případných sporů mezi nimi vzniklých v souvislosti s Podmínkami a s uzavřenou Smlouvou nebo jakýchkoliv jiných sporů smírně, budou tyto spory řešeny v České republice, soudy České republiky a podle zákonů České republiky.
16.3. Případné neshody mezi stranami o existenci, výkladu, účinnosti a plnění těchto Podmínek a Smlouvy rozhoduje rozhodčí soud. Sídlo rozhodčího soudu (místo soudního vyjednávání) je Praha.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Dříve vydané obchodní podmínky zůstávají v platnosti pro již uzavřené obchodní případy. Tyto (Obchodní) Podmínky jsou platné do vydání nové verze obchodních podmínek.
17.2. Tyto (Obchodní) Podmínky se považují za Obchodní Podmínky Dodavatele.
17.3. Smluvní strany uznávají závaznost těchto Podmínek.
17.4. Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem 12. 02. 2004.

V Neratovicích 12. února. 2004
Robert Bretšnajdr
  Robert Bretšnajdr

BRETBACH

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox | XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: J.B.Rodex.